Hlavní stránka arrow Tajné společnosti arrow Tiché zbraně pro klidné války 2 17 únor 2019  
Hlavní menu
Hlavní stránka
Nádech výdech
Místa síly
Tajemno
Společnost
Duchovno
Rady pana Rady
Zdraví
Channeling
Mimozemské civilizace
Tajné společnosti
Přednášky - rozhovory
Tajemství Amenti
Tip na výlet
Kontakty
Vyhledávání
Odkazy
Administrátor
Online TV
Chalupáři TV
Reklama
 
Tiché zbraně pro klidné války 2
Vložil: Gepe   
Přečteno: 6374

Následující dokument, který v originále nese název Silent Weapons for Quiet Wars, a je na něm uvedeno datum květen 1979, byl 7. července 1986 nalezen v kopírce IBM, která byla koupena při odprodeji nadbytečných zařízení. Podle M. W. Coopera se tato příručka týká vyhlášení války lidu Ameriky Ilumináty, které bylo formulováno Politickým výborem Bilderberské skupiny během jejího prvního setkání v roce 1954.

Úvod do ekonomických zesilovačů

Ekonomické zesilovače jsou aktivní komponenty ekonomického inženýrství. Základní vlastností každého zesilovače (mechanického, elektrického nebo ekonomického) je, že přijímá nějaký vstupní řídicí signál a dodává energii z nezávislého zdroje energie na určitý výstup v předvídatelném vztahu k tomuto řídicímu signálu.

Nejjednodušší formou ekonomického zesilovače je zařízení zvané reklama.

Jestliže k nějaké osobě hovoří z televizní obrazovky inzerent, jako by jí byly dva roky, potom - prostřednictvím sugestibility - bude s jistou pravděpodobností na tuto sugesci reagovat nekriticky jako dvouleté dítě a sáhne do svého ekonomického rezervoáru a dodá svoji energii a koupí si inzerovaný produkt.

Ekonomický zesilovač může mít několik vstupů a výstupů. Odezva může být okamžitá nebo zpožděná. Jeho schematický (obvodový) symbol může být spínač, jestliže volby jsou výlučné, kvalitativní, "jít" nebo "nejít", nebo může mít parametrický vztah vstup-výstup, určený maticí s reprezentací vnitřních zdrojů energie.

Bez ohledu na to, jakou má formu, jeho úkolem je ovládat tok energie ze zdroje na výstupní kanál v přímém vztahu k vstupnímu řídicímu signálu. Z tohoto důvodu se nazývá aktivní obvodový prvek nebo komponent.

Ekonomické zesilovače se dělí do skupin zvaných strategie a - v porovnání s elektronickými zesilovači - určité vnitřní funkce ekonomického zesilovače se nazývají "logistické" (logistika = voj. nauka o týlu - pozn. překl.) místo "elektrické".

Proto tedy ekonomické zesilovače nejen že poskytují zesílení energie, ale také se vlastně používají k tomu, aby způsobovaly změny v ekonomické struktuře.

Při konstrukci ekonomického zesilovače musíme vědět minimálně o pěti funkcích, které jsou:

(1) dostupné vstupní signály, (2) požadované výstupy, (3) použité strategie, (4) dostupné ekonomické zdroje, (5) logistické volby.

Proces definování a výpočtu těchto faktorů a začlenění ekonomických zesilovačů do ekonomického systému se populárně nazývá teorie her.

Konstrukce ekonomického zesilovače začíná určením energie na výstupu, která může být v rozsahu od jednotlivců k celým národům. druhou podmínkou je přesnost odezvy, tj. jak přesně je výstupní akce funkcí vstupních příkazů. Vysoký zisk kombinovaný se silnou zpětnou vazbou pomáhá zajistit požadovanou přesnost.

Nejvíce chyb bude ve vstupním signálu. Osobní vstupní data mají tendenci být různorodá, zatímco vstupní data národa mají statistický charakter.

Krátký seznam vstupů

Otázky, které je třeba zodpovědět: (1) co (2) kdy (3) kde (4) jak (5) proč (6) kdo.

Základní zdroje informací: (1) odposlech telefonních hovorů (2) dohled (3) analýza odpadků (4) chování dětí ve škole.

Životní standard podle: (1) stravování (2) odívání (3) bydlení (4) dopravy.

Společenské styky: (1) telefon - podrobný záznam hovorů (2) rodina - oddací listy, rodné listy, atd. (3) přátelé, známí, atd. (4) členství v organizacích (5) politická příslušnost.

Stopa podle osobních plateb

Osobní nákupní zvyky, tj. osobní spotřebitelské preference: (1) běžné bankovní účty (2) nákup pomocí kreditních karet (3) nákup pomocí "označených" kreditních karet - nákup pomocí kreditních karet výrobků, jež nesou UPC (čárový kód).

Majetek: (1) běžné bankovní účty (2) úspory v bance (3) nemovitý majetek (4) obchod (5) automobily, atd. (6) depozitní vklady (7) akcie.

Dluhy: (1) věřitelé (2) nepřátelé (legální) (3) půjčky (4) spotřebitelské úvěry.

Vládní zdroje ("ploys")*: (1) veřejná sociální péče, (2) sociální jistoty, (3) U.S.D.A. přebytky potravin (4) podpory v nezaměstnanosti (5) dotace (6) sociální podpory. *Princip tohoto "ploy" (neumím přeložit) - občan téměř vždy přijme tuto informaci snadno, jestliže může konat podle "volného sendvičového principu", kde "jí nyní a platí později."

Vládní zdroje (přes zastrašování): (1) Internal Revenue Service (česky přibl. Vnitřní daňový úřad - pozn. překl.) (2) OSHA (3) Sčítání lidu (4) atd.

Další vládní zdroje - dozor nad americkou poštou.

Vzorce zvyků - programování

Silné stránky a slabosti: (1) aktivity (sporty, koníčky, atd.) (2) strach, hněv, atd. - kriminální záznamy (3) nemocniční záznamy (citlivost na drogy, reakce na bolest, atd.) (4) psychiatrické záznamy (obavy, hněv, odpor, přizpůsobivost, reakce na podněty, násilí, sugestibilita nebo hypnóza, bolest, radost, láska a sex).

Metody vyrovnávání se s problémy (schopnost přizpůsobit se): (1) spotřeba alkoholu (2) spotřeba drog (3) zábava (4) náboženské faktory ovlivňující chování (5) další způsoby úniku od reality.

Modus operandi (MO) placení - placení včas atd.: (1) placení účtů za telefon (2) placení energie (elektřina, plyn,...) (3) placení vodného (4) splácení půjček (5) placení nájmu (6) placení poplatků za automobil (7) placení kreditními kartami.

Politická citlivost: (1) mínění (2) kontakty (3) postavení (4) silné a slabé stránky osobnosti (5) projekty/aktivity.

Zákonné vstupy - kontrola chování (Záminky pro vyšetřování, domovní prohlídky, zatčení nebo použití síly ke změně chování): (1) záznamy od soudu (2) policejní záznamy - NCIC (3) řidičské záznamy (4) oznámení na policii (5) informace o pojištění (6) známosti s protistátními živly.

Národní vstupní informace

Obchodní zdroje (přes I.R.S. atd): (1) ceny zboží (2) odbyt (3) investice do (a) skladových zásob (b) výrobních nástrojů a strojů (c) budov zdokonalování výroby (d) akcií.

Banky a kreditní kanceláře: (1) kreditní informace (2) platební informace.

Smíšené zdroje: (1) průzkumy veřejného mínění a odhady (2) publikace (3) telefonní záznamy (4) prodej energie a veřejných služeb.

Krátký seznam výstupů

Výstupy - vytváří řízené situace - manipulace s ekonomikou, odtud se společností - kontrola kompenzací a příjmů.

Posloupnost:

(1) vytvoření příležitostí

(2) zničení příležitostí

(3) kontrola ekonomického prostředí

(4) kontrola dostupnosti surovin

(5) kontrola kapitálu

(6) kontrola bankovních úroků (7) kontrola inflace měny

(8) kontrola držení majetku

(9) kontrola průmyslových kapacit

(10) kontrola výroby

(11) kontrola dostupnosti zboží (komodit)

(12) kontrola cen komodit

(13) kontrola služeb, pracovních sil atd.

(14) kontrola platů státních úředníků

(15) kontrola právních funkcí

(16) kontrola osobních dat - nekorigovatelné stranickými zájmy

(17) kontrola reklamy

(18) kontrola kontaktu s médii

(19) kontrola materiálu pro televizní vysílání

(20) odvedení pozornosti od skutečných problémů (21) zaměstnání emocí

(22) vytvoření nepořádku, chaosu a šílenství

(23) kontrola návrhů více zkušebních formulářů daňového přiznání

(24) kontrola dozoru

(25) kontrola uschování informací

(26) vývoj psychologických analýz a profilů jednotlivců

(27) kontrola právních funkcí (opakování bodu 15)

(28) kontrola sociologických faktorů

(29) kontrola zdravotních voleb

(30) obětování slabých

(31) mrzačení sil

(32) výtěžek bohatství a jmění.

 

 

Tabulka strategií

 

DĚLEJ

ABYS ZÍSKAL

Udržuj veřejnost v nevědomosti    

Méně organizovanou veřejnost

Udržuj přístup ke kontrolním

Požadovanou reakci na výstupu bodům pro zpětnou vazbu

Vytvoř přezaměstnanost

Menší obranu veřejnosti

Stabilizuj souhlas

Zjednodušení koeficientů

Zaútoč na jednotu rodiny

Kontrolu vzdělávání mládeže

Vydávej méně hotových peněz

Více shovívavosti k sobě a více úvěrů a sociál. podpor více dat

Zaútoč na soukromí církve

Zničení víry v tento druh vlády

Pěstuj sociální konformitu

Zjednodušení programování počítače

Dodržuj řádné časování

Menší změnu a neurčitost dat

Maximalizuj kontrolu

Minimální odpor vůči kontrole

Kolaps měny

Zničení důvěry Američanů mezi sebou navzájem

Přitáhni kontrolu proměnných

Jednodušší vstupní data, větší předvídatelnost

Minimalizuj protesty proti daním

Maximum ekonomických dat, minimum problémů

Urči okrajové podmínky

Zjednodušení řešení diferenciálních a diferenčních rovnic.

 

Základní strategie - odpoutání pozornosti

Zkušenosti ukázaly, že nejjednodušší metodou, jak zabezpečit tiché zbraně a získat kontrolu nad veřejností, je udržovat veřejnost nedisciplinovanou a nevědomou o základním systému principů na jedné straně, zatímco je ponechat zmatené, dezorganizované a roztěkané, s nezájmem o skutečně důležité věci na straně druhé.

To je dosaženo:

(1) Odpoutáním jejich myslí; sabotováním jejich duševních aktivit; poskytováním programu veřejného vzdělání v matematice, logice, konstrukci systémů a ekonomii na velmi nízké úrovni; a odrazováním od technické tvořivosti.

(2) Upoutáním jejich emocí, zvyšováním jejich shovívavosti k sobě samým a jejich shovívavosti v emocionálních a fyzických aktivitách:

(a) Neúprosným emocionálním napadáním a útoky (duševní a citové znásilňování) permanentní clonou sexu, násilí a války v médiích - zvláště v televizi a v novinách.

(b) Tím, že jim dáme to, po čem touží - v nadbytku - "podřadnou stravu pro myšlení" - a zbavíme je všeho, co skutečně potřebují.

(3) Přepsáním dějin a zákonů a podřízením veřejnosti deviantním výmyslům, takže budeme schopni posunout jejich myšlení od osobních potřeb k velmi vykonstruovaným vedlejším prioritám.

Tím zabráníme jejich zájmu a objevení tichých zbraní - technologie sociální automatizace.

Základním pravidlem je, že ze zmatku plyne zisk; čím větší zmatek, tím větší zisk. Tudíž nejlepší postup je: vytvořit problémy a potom nabídnout řešení.

Odpoutání pozornosti – souhrn

Hromadné sdělovací prostředky: Odvádět pozornost dospělé veřejnosti od skutečných společenských problémů a upoutat ji záležitostmi, které jsou ve skutečnosti bezvýznamné.

Školství: Udržovat mladé lidi v nevědomosti o skutečné matematice, skutečné ekonomii, skutečném právu a skutečné historii.

Zábava: Udržovat zábavu veřejnosti pod úrovní šestého řádu.

Práce: Udržovat veřejnost zaměstnanou, zaměstnanou, zaměstnanou, aby neměla čas přemýšlet; zpátky na farmu mezi ostatní zvířata.

Souhlas - první vítězství

Systém tichých zbraní pracuje nad daty, získanými od poslušné veřejnosti legální (ale ne vždy legitimní) mocí. Mnoho informací je pro systém tichých zbraní zpřístupněno prostřednictvím Internal Revenue Service. (Viz pramen Studies in the Structure of the American Economy for an I.R.S, tj. Studie o struktuře americké ekonomiky pro I.R.S.)

Tato informace sestává z vynucené dodávky dobře organizovaných dat, obsažených ve federálních a státních formulářích daňových přiznání, sebraných, shromážděných a pořízených otrockou prací provedenou daňovými poplatníky a zaměstnavateli.

Kromě toho, mnoho takových formulářů, předložených I.R.S., je užitečným indikátorem souhlasu veřejnosti, důležitým faktorem v strategickém rozhodování. Další datové zdroje jsou uvedeny v "krátkém seznamu vstupů".

Koeficienty souhlasu - číselná hodnota zpětné vazby, naznačující míru vítězství. Psychologický základ: Když je vláda schopna vybírat daně a zmocnit se soukromého majetku bez jakéhokoli odškodnění, je to známkou toho, že veřejnost je zralá pro kapitulaci a je svolná se zotročením a se svévolným zasahováním do svého soukromí. Dobře a snadno kvantitativně určitelným ukazatelem zralosti času je počet občanů, kteří platí daně navzdory zřejmému nedostatku protislužeb od vlády.

Zvětšení energetických zdrojů

Dalším krokem v procesu konstrukce ekonomického zesilovače je objevování zdrojů energie. Energetické zdroje, které podporují nějaký primitivní ekonomický systém, jsou - samozřejmě - dodávky surovin a souhlas lidí pracovat a tudíž je předpokládána jistá hodnost, postavení nebo třída v sociální struktuře, tj. poskytování práce na různých úrovních společenské hierarchie.

Každá třída, při zajišťování své vlastní úrovně příjmů, kontroluje třídu bezprostředně stojící pod ní, proto ochraňuje třídní strukturu. To zajišťuje stabilitu a bezpečnost, ale především také vládu.

S postupem času, jak se zlepšuje informovanost a vzdělání, elementy nízké třídy společenské zaměstnanecké struktury se stanou poučenějšími a závidí dobré věci, které vlastní členové horní třídy. Ti také začínají dostihovat znalosti energetických systémů vyšší vrstvy a získávají schopnost stoupat v třídní struktuře.

To znamená hrozbu pro panství elity.

Jestliže se podaří vzestup nižších tříd odložit na dostatečně dlouho, elita může dosáhnout energetické převahy, jinak dělnictvo nezůstane v postavení základního zdroje energie.

Dokud taková energetická převaha není absolutně nastolena, musí být brána v úvahu ochota lidí pracovat a nechat jiné zařizovat jejich záležitosti, jinak může dojít k chybě, způsobené tím, že se lidé budou plést do konečného přesunu zdrojů energie, kontrolovaných elitou.

Je podstatné připustit, že v současné době je souhlas veřejnosti stále ještě základním klíčem k ovládání energie v procesu ekonomického zesilování.

Proto tedy, souhlas jako mechanismus k ovládání energie, bude nyní brán v úvahu.

Logistika

Úspěšná aplikace strategie vyžaduje pečlivé studium vstupů, výstupů, způsobů propojení vstupů a výstupů a dostupné energetické zdroje pro podporu strategie. Tomuto studiu se říká logistika.

Logistický problém je nejdříve studován na elementární úrovni a potom je studován na úrovních s větší komplexností jako syntéza elementárních faktorů.

To znamená, že je analyzován daný systém, tj. jsou určeny jeho subsystémy, jež jsou po řadě analyzovány, dokud se tímto procesem nedostaneme až k logistickému "atomu" - jednotlivci.

Umělé lůno

Od té doby, co člověk opustí mateřské lůno, celé jeho úsilí směřuje k budování, udržování a stáhnutí se do umělých lůn, různých druhů náhradních ochranných prostředků nebo ulit.

Cílem těchto umělých lůn je poskytnout stabilní prostředí pro stabilní a nestabilní aktivity; poskytnout útočiště pro evoluční proces a dospělost - tj. pro přežití; poskytnout bezpečí pro svobodný rozvoj a poskytnout obrannou ochranu pro útočnou činnost.

To je stejně pravdivé jak pro širokou veřejnost, tak pro elitu. Avšak jsou zde určité rozdíly ve způsobu, jakým každá z tříd přistupuje k řešení těchto problémů.

Politická struktura národa – závislost

Prvotním důvodem, proč jednotliví občané tvoří politické struktury je podvědomé přání nebo touha zvěčnit svůj vlastní vztah závislosti z dětství. Jednoduše řečeno, chtějí lidského boha, který by odstranil všechna rizika z jejich života, pohladil je po hlavě, pofoukal jim bolíska, naservíroval pečené kuře na každý jídelní stůl, poskytl jim ošacení, uložil je do postele na noc a říkal jim, že všechno bude v pořádku, až se druhý den ráno vzbudí.

Tento lidský požadavek je neuskutečnitelný, takže lidský bůh, politik, slibuje všechno na světě a nesplní nic. Tak kdo je větší lhář? Veřejnost nebo jejich bůh - politik?

Toto chování veřejnosti je kapitulací, zrozenou ze strachu, lenosti a prospěchářství. Ta je základem sociální péče státu jako strategické zbraně, užitečné proti odporné veřejnosti.

Čin / útok

Většina lidí si chce podmanit a nebo zabít další lidské bytosti, které nějakým způsobem narušují jejich každodenní životy, ale nechtějí nést morální a náboženské důsledky takového zjevného činu, které by mohl pro ně mít. Proto přenechávají tuto špinavou práci druhým (včetně svých vlastních dětí), aby oni sami měli čisté ruce. Blouzní o humánním zacházení se zvířaty a potom si sednou k výtečnému hamburgeru, který si koupili v nabíleném řeznictví v sousední ulici a z dohledu. Ale ještě pokrytečtější je, že platí daně pro financování profesionálních vrahů - mužů, obecně nazývaných politiky, a stěžují si na korupci ve vládě.

Zodpovědnost

Opět, většina lidí chce být svobodná, aby mohla konat věci (pátrat atd.), ale mají obavy ze selhání.

Tento strach ze selhání se manifestuje v nezodpovědnosti a zvláště v přenášení osobní zodpovědnosti na jiné v oblastech, kde je úspěch nejistý nebo přináší potenciální nebo zjevná rizika (zákon), jež dotyčná osoba není připravena přijmout. Chtějí mít pravomoc, ale nejsou schopni přijmout zodpovědnost. A tak si najímají politiky, aby se dívali do tváře reality za ně.

Souhrn

Lidé si najímají politiky, aby mohli: (1) získat ochranu, aniž by si ji sami zařídili (2) získat čin, aniž by o něm museli přemýšlet (3) způsobit krádež, bezpráví a smrt druhých, aniž by se museli zamýšlet nad životem a smrtí (4) vyhnout se zodpovědnosti za své vlastní úmysly (5) získat prospěch z vědy a techniky bez projevení sebekázně, aby se naučili s těmito věcmi zacházet.

Dávají politikům moc vytvořit a řídit válečný stroj, aby: (1) zajistili přežití národa/lůna (2) zabránili neoprávněným zásahům proti národu/lůnu (3) zničili nepřítele, který je hrozbou národu/lůnu (4) zničili občany své vlastní země, kteří se nechtějí přizpůsobit zájmům stability národa/lůna.

Politici provádějí mnoho polovojenských činností; na nejnižší úrovni to je policie, jejíž příslušníci jsou vlastně vojáci, zmocněnci a příslušníci C.P.A. jsou další, kdo jsou špehy a sabotéry (s licencí) a soudci, kteří křičí rozkazy a dokáží zavřít vojenský obchod unie bez ohledu na to, co žádá trh. Generálové jsou průmyslníci. "Prezidentská" úroveň nejvyššího velitele je sdílena mezinárodními bankéři. Lidé vědí, že oni vytvořili tuto frašku a financovali ji ze svých daní (souhlas), ale spíš se podrobí, než aby byli pokrytci.

Takže národ se rozdělil na dvě velmi odlišné části - poddaný podnárod (velká mlčící většina) a politický podnárod. Politický podnárod zůstává připoután k poddanému podnárodu, toleruje jej, a těží z jejich podstaty, dokud nebude dostatečně silný na to, aby se oddělil a zničil své rodiče.

Systémová analýza

Aby bylo možno dělat významná počítači podporovaná ekonomická rozhodnutí o válce, primárním ekonomickém setrvačníku, je nezbytné přiřadit konkrétní logistické hodnoty každému elementu válečné struktury - jak personálnímu, tak materiálnímu.

Tento proces začíná jasným a upřímným popisem podsystémů takové struktury.

Odvod

(K vojenské službě)

Malé úsilí na modifikaci lidského chování je významnější nebo efektivnější zavedením společensko-vojenské instituce, známé jako odvod. Prvotním účelem odvodu, nebo jiné podobné instituce, je pomocí zastrašování mladým mužům společnosti vštípit nekritické přesvědčení, že vláda je všemocná. Brzy je naučen, že prosba je pomalý prostředek pro změnu něčeho, co může kulka učinit okamžitě. Takže muž, který je učen v náboženském prostředí jedenáct let svého života může být, pomocí tohoto nástroje vlády, zlomen, zbaven svých fantazií a přeludů během pouhých několika měsíců. Jakmile je toto přesvědčení vštípeno, je potom snadné vštípit i všechna další přesvědčení.

Dokonce zajímavější je proces, pomocí něhož rodiče mladého muže, kteří jej bezmezně milují, mohou být donuceni poslat ho do války na smrt. Ačkoli rozsah této práce nedovoluje toto zajímavé téma rozvést do všech detailů, nicméně můžeme nastínit hrubý přehled, který může posloužit k odhalení těchto faktorů, které musí být zahrnuty v numerické formě pro potřeby počítačové analýzy společenských a válečných systémů.

Začneme s pokusem o definici odvodu. Odvod (výběrová služba atd.) je povinné kolektivní obětování se a otroctví, navržené lidmi středního a staršího věku za účelem nátlaku na mladé lidi, aby dělali pro veřejnost špinavou práci. To dále slouží k uvalení stejné viny na mladé lidi, jakou jsou zatíženi starší. To učiní kritiku starších mladšími méně pravděpodobnou (Základní stabilizátor).

To je veřejnosti prezentováno a prodáváno pod značkou "služba vlasti" nebo "služba národu".

Jakmile jsme otevřeně ekonomicky definovali odvod, může být tato definice použita k načrtnutí hranic struktury zvané Lidský hodnotový systém, který je posléze přeložen do pojmů teorie her. Hodnota takových zotročených dělníků je dána Tabulkou lidských hodnot, tabulkou, která je rozdělena do kategorií podle inteligence, zkušeností, služebními pracovními požadavky atd.

Některé z těchto kategorií jsou běžné a mohou být stanoveny pokusně v termínech hodnot jistých prací, pro něž existují platové tarify. Některé práce je obtížnější ohodnotit, protože jsou pro požadavky společenské zkázy unikátní. Uveďme extrémní příklad: hodnota matčiných pokynů její dceři, které způsobí, že dcera bude mít jisté požadavky na budoucího manžela za pět až deset let; takže potlačením jeho odporu proti převrácení vlády učiní pro bankovní kartel snazší koupit stát New York, řekněme, za dvacet let.

Takový problém se silně opírá o pozorování, data získaná ze špionáže během války a o mnoho druhů psychologického testování. Ale je možné navrhnout hrubé matematické modely (algoritmy atd.), které, pokud nepředpovědí, tak alespoň předurčí tyto události s největší pravděpodobností. Co neexistuje za přirozené spolupráce, toho je dosaženo plánovaným nátlakem. Lidské bytosti jsou stroje, páky, jež je možné sevřít a s nimiž lze manipulovat, a je skutečně malý rozdíl mezi automatizací společnosti a automatizací továrny na boty.

Tyto odvozené hodnoty jsou proměnné. (Pro počítačovou analýzu je nutné použít Tabulku lidských hodnot.) Tyto hodnoty jsou dány spíš v míře pravděpodobnosti než v dolarech, protože měna je nestabilní a je průběžně znehodnocována inflací (peníze jsou tištěny za hranici hodnoty zboží a služeb proto, aby byla ekonomice dodána falešná kinetická energie - "papírová" induktance).

Hodnota stříbra je stabilní, je možné koupit stejné množství zboží dnes jako bylo možno koupit v roce 1920. Lidská hodnota měřená stříbrem se mírně mění vlivem změn ve výrobní technologii.

Nátlak

Faktor I

V sociálním systému každého pojetí je dosaženo stability jedině pochopením a kalkulací s lidskou povahou (vzorce akce/reakce). Chyba v tomto aspektu může mít, a obvykle také mívá, katastrofální následky. Jako v jiných lidských sociálních schématech, je pro úspěch odvodu podstatná jedna nebo jiná forma zastrašování (nebo podněcování). Musí být aplikován fyzikální princip akce a reakce, a to jak ve vnitřním, tak ve vnějším subsystému. Pro zabezpečení odvodu a individuálního "vymývání mozků"/programování musí být zapojena a přivedena pod kontrolu jak rodina, tak zájmová skupina.

Faktor II – otec

Otec - hlava rodiny - musí být přivyklý domácí atmosféře, aby zajistil, že jeho syn bude vychován se správným sociálním tréninkem a správnými postoji. Jsou zapojena inzertní média atd., aby otec, dříve než nebo v době, kdy vstoupí do manželství, byl takto zpracován. Je učen, že se buď přizpůsobí tomuto společenskému požadavku, nebo jeho sexuální život bude pokulhávat a jeho něžný vztah se bude rovnat nule. Je mu vštípen názor, že má dát přednost zabezpečení své ženy před logickým, zásadovým a čestným chováním. Jakmile bude syn muset jít do války, otec (s rosolem místo páteře) vtiskne zbraň synovi do rukou, aby nesklidil kritiku svých druhů nebo - podle svého osobního názoru na sebeúctu - neučinil ze sebe pokrytce promarněním investice. Syn musí jít do války, jinak otec bude mít potíže. A tak jde syn do války, aniž by odporoval pravému účelu.

Faktor III - matka

Ženský prvek lidské společnosti je ovládán nejdříve emocemi a teprve na druhém místě logikou. V boji mezi logikou a představivostí, představivost vždy zvítězí, fantazie převáží, mateřský instinkt převládá, takže na prvním místě je dítě a budoucnost je až na druhém místě. Žena s novorozencem je příliš zasněná, než aby viděla, že její muž ji nedokáže uživit, nebo že je zdrojem levné otrocké práce. Žena však musí být zpracována v tom směru, aby přijala přechod do "reality", v době, kdy přijde, nebo později. Protože přechod se stane obtížněji proveditelným, rodinné jednotky musí být pečlivě rozloženy a státem řízené veřejné vzdělávání a státem ovládaná centra péče o děti se musí stát běžnějšími a zákonem vynutitelnými, aby oddělení dítěte od matky a otce nastalo v co ranějším věku. Naočkování drog pro změnu chování (Ritalin) může urychlit přechod pro dítě (povinné).

Poznámka: Ženský impulzivní hněv může převážit nad jejím strachem. Iracionální ženská síla nesmí být nikdy podceněna a síla jejího přišlápnutého manžela rovněž nesmí být nikdy podceněna. Ta vymohla ženám volební právo v roce 1920.

Faktor IV – syn

Emocionální tlak za sebezáchovu v době války a sebezáchovný postoj lidského stáda, které má volbu vyhnout se bitevnímu poli - pokud syn může být přesvědčen, aby šel - je tlakem, který pohání Johnnyho, aby se vyhnul válce. Jejich tichá vyděračství jsou vyhrůžky: "Žádné oběti znamenají - žádná sláva, žádní přátelé, žádná děvčata."

Faktor V - dcera

A co synova sestra? Ta dostane od svého otce všechny dobré věci pro život a je naučena chtít to samé od svého budoucího manžela bez ohledu na cenu.

Faktor VI – dobytek

 

Ti, kdo nepoužívají své mozky nejsou lepší než ti, kteří mozky nemají, a tak absolventi této bezduché školy pro medúzy, otec, matka, syn a dcera, se stanou užitečnými soumary nebo sami sobě cvičiteli.

 

Přeložil Ladislav Kopecký

http://www.volny.cz/l_kopecky/conspiracy/tichezbrane.htm

 
Novinky
Nejčtenější
Rádio Demiurg
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy
Rádio Demiurg právě hraje: Nahrávám ...
Reklama
Top of Page

Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Přebírání článků je možné jen po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje.
"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat,
přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu".
(Listina základních práv a svobod České republiky)
Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce.


© 2019 DEMIURG.CZ - Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.