Hlavní stránka arrow Zdraví arrow Práce s řízenými představami 17 únor 2019  
Hlavní menu
Hlavní stránka
Nádech výdech
Místa síly
Tajemno
Společnost
Duchovno
Rady pana Rady
Zdraví
Channeling
Mimozemské civilizace
Tajné společnosti
Přednášky - rozhovory
Tajemství Amenti
Tip na výlet
Kontakty
Vyhledávání
Odkazy
Administrátor
Online TV
Chalupáři TV
Reklama
 
Práce s řízenými představami
Vložil: Gepe   
Přečteno: 5011

Fantazie nám působí víc útrap než skutečnost. Mnohé nás trápí víc, než je třeba, mnohé dříve, než je třeba.

Seneca. Dopisy Luciliovi

Všechno podléhá obrazotvorností

Ukazuje se, že naše tělo plní všechno, co si představu­jeme. Dokonce přesněji ne naše fyzické tělo, ale naše éterické tělo.

Právě na tomto principu jsou založeny všechny magické a ultracitlivé praktiky - něco si představujeme, tento obraz se realizuje z jemných látek a plní úkol, který mu zadáme.

svia.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test řízení vnitřních energií

Můžete si udělat jednoduchý test. Soustřeďte na několik minut svůj vnitřní zrak na nějaký bod svého těla, napří­klad na špičku nosu. Nebo na třetí oko - bod na čele těsně nad středem spojnice obočí.

Dokážete-li to udělat, něco pocítíte - tlak, vibrace, lechtání, teplo nebo cokoli jiného. Shromáždili jste do toho bodu svazeček své éterické energie, ale nedali jste mu pří­kaz, jakou formu má mít. Proto se projevuje, jak může.

Dáte-li si teď přísný příkaz: „Cítím teplo v konečku nosu" a soustředíte na něj pozornost, za dvě až tři minuty tam skutečně pocítíte teplo. Dali jste si příkaz a vaše vnitřní energie vyvolala pocit tepla.

Svědčí to o tom, že si můžeme snadno posílat energii do libovolného bodu svého organismu, přinutit ji přijmout jakoukoli formu a přemisťovat se po trajektoriích, kam po­třebujeme. To všechno nám bylo dáno už při narození.

Bolest pomáhá k uzdravení

Ale co se děje v těle v bodě, do kterého se koncentruje vnitřní energie? Intenzivněji tam probíhají životní proce­sy - vždyť je tam přebytek energie! Je třeba poznamenat, že náš organismus tuto zvláštnost pro dodávání doplňkové energie do nemocného orgánu aktivně používá.

Jak to dělá? Prostřednictvím bolesti. Vždyť když nás něco bolí, mimoděk po celý čas obracíme svou pozornost na bolavé místo. To znamená, že tím tam posíláme doplň­kové životní síly, které příslušnému místu pomáhají rych­leji se uzdravit.

A co se stane, použijeme-li léky proti bolesti? Odstra­níme pocit bolesti a současně zbavíme toto místo doplňko­vých životních sil, čímž zdržujeme proces uzdravení.

Léčíme se samí

Vlastně můžeme tento způsob použít pro přitahování energie do takového místa organismu, které není nemocné, ale potřebuje podpořit doplňkovou energií; například lysá kůže na hlavě.

Jestliže si budete kůži na hlavě denně prohlížet vnitřním zrakem, dáte jí zevnitř pomocnou energetickou podporu. Doplníte-li ji ještě automasáží (jen rukama!), bude kůže živější a určitě z ní začnou růst nové vlasy. Ale je třeba to dělat každodenně aspoň 10-15 minut a na to nám obvykle nezbývá čas. Svědčí to o tom, že si svou bujnou hřívu ce­níme daleko méně než práci. Změníme-li vztah ke svému zevnějšku, výsledek bude jiný.

Vrátíme-li se k obecnějším otázkám, je třeba pozname­nat, že existuje několik přístupů k používání myšlenkových obrazů pro ovládání své energetiky a likvidaci onemocně­ní. Podívejme se na některé z nich.

Získávání energie pomocí myšlenkových obrazů

Existuje spousta cvičení, při kterých si představujeme, jak k nám z nějakého vnějšího zdroje (slunce, vesmíru, hor, stromů atd.) přitéká proud čisté svítící energie a naplňuje nám tělo. To má například za cíl následující cvičení.

Cvičení: Křišťálová nádoba

Postavte se tváří k zapadajícímu nebo vycházejícímu slunci. Přimhuřte oči a snažte se jimi vidět tenký sluneční paprsek, který jde ze slunce přímo vám do očí. Představ­te si, že vaše tělo je prázdná křišťálová nádoba, která se musí naplnit sluneční tekutinou. Zavřete oči, ale v duchu si podržte obraz zlatého paprsku, který jde ze slunce přímo k vám.

Začněte se přes sluneční paprsek „plnit" sluneční teku­tinou. Tekutina jím protéká do vaší hlavy a pak po stěnách stéká dolů a zaplňuje nádobu vašeho těla. Zlatistá tekutina vám bude postupně zaplňovat nohy, trup, přelije se do ru­kou, pak zaplní hlavu a přes temeno vám začne oblévat tělo svítícím slunečním tokem.

Podle míry zaplnění těla budou na povrchu zlatisté te­kutiny plavat temné skvrny vašich trápení, nepříjemností a nemocí. Když vám zlatistá tekutina přeteče přes temeno hlavy ven, odnese z vás tento negativ a vaše tělo zůstane čisté a zaplněné sluneční energií.

Pokud je slunce za mraky nebo jste v místnosti, můžete si představit paprsek, který přichází shora, a nabíjet se přes něj. Můžete se podívat na rozsvícenou lampu - pomůže vám to představit si sluneční paprsek.

Až ukončíte cvičení, které bude trvat od tří do deseti minut, omyjte si tvář rozevřenými dlaněmi.

Princip takovýchto cvičení je velmi jednoduchý: za­vřete oči a představujete si, jak do vás z nějakého zdroje trubkou (nálevkou, paprskem atd.) protéká proud svítící energie, která vám zaplňuje celé tělo. Takovéto cvičení si můžete směle sami vymyslet a také vás bude výborně nabí­jet životními silami.

Cvičení Nabíjíme čakry

Jinou podobou cvičení je nabíjení energií z okolního prostředí přes čakry. Podle indické jógy jsou v nitru kaž­dého z nás energetické soustavy - čakry, přes které náš organismus dostává energii přímo z okolního prostředí. Zvnějšku se čakra obvykle zobrazuje jako trychtýřek, který se otáčí kolem své osy. Jeho vršek je na páteři a široká část vně těla. Základních čaker máme sedm a mnoho dalších na vedlejších úrovních. Rozmístění čaker bylo mnohokrát popsáno v různých knihách, nebudeme ho proto opakovat. V normálním stavu musí být čakra otevřená a při pohledu zvenku se otáčet po směru hodinových ručiček.

Pak tedy, abychom se mohli přes čakry nabíjet energií, potřebujeme si představit tyto otáčející se trychtýřky, které ve vnějším světě sbírají energii a přelévají ji do nás. Pocho­pitelně že představit si najednou sedm (nebo i čtrnáct, počítáme-li i trychtýřky na zadní části těla) točících se trychtýřků - to není pokus pro průměrného člověka. Proto si je předsta­vujte po řadě, jak vám to půjde. Nechce-li se některý otáčet, nějak jej přece jen roztočte (jako kormidlo na lodi, pomocí servomotoru atd.). Jestliže se vám to podaří, výborně si přes tato přirozená energetická centra si nabijete tělo.

Vytvoříme energetické toky

Následující druhy cvičení s využitím obrazotvornosti budou vytvářet různé energetické toky, které budou téci va­ším nitrem nebo skrz vás a současně pobídnou vaši vlastní energetiku. Myšlenkové modely tady mohou být velice různé. Už dříve jsme uvedli několik variant nejvíce rozšířených mo­delů protékání energií v našem nitru.

Podle východní filozofie v nás tečou energie po dvanác­ti polednících a s vnějším světem se spojujeme přes čakry. Tento model je velmi rozšířený, ale pracovat s ním pomocí fantazie bezprostředně je velmi obtížné - kdo z nás si do­káže představit třeba i jen jeden kanál, který prochází přes ruce a nohy po povrchu trupu zpředu i zezadu? A dva nebo tři kanály současně?

Zkrátka pracovat s tímto modelem pomocí fantazie je nepohodlné, proto byly vypracovány jednodušší modely. Například Mantak Chia vypracoval své mikrokosmické oběžné dráhy, D. Veriščagin  vzestupné a klesající toky. Tím přirozeně nejsou vyčerpány všechny možné modely pohybu energií v našem nitru.

Vy si můžete sami pro sebe představit nějaký energe­tický tok, který vám protéká, a ten bude velmi dobře řešit úlohy, jež mu zadáte. Ale to už se blíží následujícím způ­sobům.

Speciální cvičení

Někteří autoři propagují speciální cvičení na řízení vnitřních energetických toků včetně takových, které jsou určeny na odstranění konkrétních nemocí.

Dnes jsou tato cvičení nejpodrobněji popsána v knihách M. Norbekova. Ve stručnosti mají následující obsah. Nej­dřív je třeba se naučit vyvolat v libovolném bodě svého organismu pocit tepla, píchání a chladu. K tomu lze po­užít naprosto libovolné představy. Například pro pocit tep­la si můžete představovat sebe na pláži v horký letní den, u hořícího ohně nebo vedle rozpálené svítilny. Pro získání pocitu chladu si můžete představit sníh, který vám padá na tělo, kousek ledu na kůži (nebo na nějakém vnitřním orgánu) či něco podobného.

Pak je třeba se naučit přesouvat bod tepla (píchání, chladu) na libovolné místo svého organismu a zaplňovat si těmito pocity části těla (ruce, nohy, břicho atd.).

Po zvládnutí těchto nepříliš složitých technik můžete začít se složitějšími cvičeními. Bude například třeba před­stavit si v nemocném orgánu svítící bod a jeho pomocí si tento orgán pročistit tak, že budete pohybovat bodem vpra­vo a vlevo, vpřed a nazad, nahoru a dolů nebo s ním svinu­jeme a rozvinujeme spirálu. A to všechno je třeba provést třikrát - pro pocit tepla, píchání a chladu.

Pak následují ještě složitější cvičení, při kterých svůj svítící bod přemisťujete uvnitř těla po určené dráze. Za­čnete například na chodidle levé nohy, potom si převe­dete vnitřní zrak na sluneční pleteň (solar plexus), potom na krk, na špičku nosu, na zátylek, na kostrč, na chodidlo pravé nohy, na kostrč, na páteř, na zátylek, na nos, na krk, na sluneční pleteň a na chodidlo levé nohy. A to všechno uděláte pro pocit tepla, píchání a chladu.

Tady uvádíme jako příklad jednu dráhu pohybu bodu koncentrace vnitřního zraku, ovšem ve skutečnosti jich může být spousta. Při přemisťování energie uvnitř těla po­mocí fantazie můžete velice dobře uvést do pohybu svou energetiku a vypořádat se s mnohými onemocněními.

Pokud je ovšem příčina onemocnění v emocionálním nebo mentálním těle, toto onemocnění se dříve nebo poz­ději vrátí, protože jsme odstranili jen jeho projevy v ener­getickém těle. Ale i tento výsledek je velmi vítaný, zvlášť pokud současně pracujete i se svými vyššími těly.

Cvičení: Léčíme se a léčíme jiné

Tento způsob je možné používat i jinak - pro řízení vnitřních i vnějších energetických toků. Je k tomu potře­ba si představit, že vám z dlaně pravé ruky vychází silný proud energie. A pak je třeba tuto dlaň přiložit na nemocné místo (nebo si s ní nemocné místo po směru hodinových ru­čiček hladit). Bolest velmi brzy poleví a nemocný orgán se uklidní - dostal totiž právě dávku doplňkové energie z vaší dlaně. Jediná procedura může ovšem zapůsobit jen na čas, ale při delším používání tohoto postupu je možné dospět k uspokojivému výsledku. Hlazení hrudi oběma rukama po směru hodinových ručiček při vydechuje například jed­no ze cvičení systému čchi-kung.

Tento způsob se dá použít i pro léčení jiných lidí. To znamená, že přikládáte svou dlaň, která vyzařuje teplo, na jiného člověka, a tím posilňujete jeho nemocný orgán. Ale v takovém případě používáte jen svoji vlastní ener­gii (a ne z egregoru) a té nemusí být mnoho. Proto vás od podobných pokusů o léčbu jiných lidí jednoznačně od­razujeme (je nutná speciální ochrana, abyste se nenakazili od pacienta atd.), ale uvedli jsme i tento způsob jako pří­klad, že naše tělo plní všechna naše přání (nebo téměř všechna).

Asi by se dalo najít ještě mnoho možností aplikace schopnosti organismu realizovat výsledky naší obrazotvor­nosti.

Cvičení: Dýchání přes nemocný orgán

Další starobylá technika je ze systému jógy - je to dý­chání přes nemocný orgán. K využití této metody se potře­bujete soustředit na nemocný orgán a v duchu si představit, že přes tento orgán vdechujete a vydechujete vzduch. Ve skutečnosti přirozeně budete dýchat jako obvykle. Ale v duchu si budete představovat, jak do tohoto orgánu spo­lečně se vzduchem vcházejí energetické proudy a omývají ho, naplňují silou a zdravím. Při výdechu si budete předsta­vovat, jak z tohoto orgánu vycházejí ven ušpiněné energie.

Toto cvičení má mnoho modifikací. Je například možné přes orgán jen vydechovat a vde­chovat jako obvykle. Tehdy jasně pocítíte, jak se bude orgán při každém výdechu plnit teplem a energií.

Pro posílení efektu je možné postavit před sebe svíčku a představovat si, jak vydechované „špatné" energie shoří v jejím plameni společně s vaší nemocí.

Je-li třeba orgán ochladit (je v něm zánět), pak vde­chujete přes něj a vydechujete jako obvykle, ústy nebo nosem. Tehdy jasně pocítíte, jak při každém vdechu po­stupuje do vašeho nemocného orgánu vlna chladné a čisté energie, která ho ochlazuje a potlačuje v něm všechny zá-nětlivé procesy.

Je to práce s energiemi éterického plánu s využitím fan­tazie v čisté podobě; pro posílení efektu se používá proces dýchání. Je to technika velmi účinná a patří mezi základní části mnohých východních ozdravných systémů.    

Je nutné mít fantazii

Pro využití těchto postupů existuje několik omezení.

První - abychom mohli ovládat vnitřní energie, musíme je mít. Jste-li energeticky vyčerpaní, můžete si představo­vat, co chcete - výsledek nebude žádný. Vaše éterické tělo nebude mít na splnění vašich příkazů rezervy.

Druhé - abychom taková cvičení dělali dobře, je nutné mít víceméně rozvinutou fantazii, a to ani zdaleka nemají všichni lidé.

To je vlastně všechno. Pokud se vás tato omezení nedo­týkají, používejte tyto způsoby pro své zdraví. Ale nepře­hánějte jejich účinnost - není to obvyklá panacea. Mohou dát rychlý výsledek, ale jestli je příčina nemoci jinde, nepotrvá dlouho.

 

Alexandr Svijaš – „Zdraví je v hlavě, ne v lékárně“ (Eugenika)

http://sviyash.ru/

 
Novinky
Nejčtenější
Rádio Demiurg
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy
Rádio Demiurg právě hraje: Nahrávám ...
Reklama
Top of Page

Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Přebírání článků je možné jen po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje.
"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat,
přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu".
(Listina základních práv a svobod České republiky)
Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce.


© 2019 DEMIURG.CZ - Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.